Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “ORTA MAH. KANUNİ SOK. NO:1 ÇUKUROVA KAT:2 KARTAL İSTANBUL” adresinde mukim GOMEED BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.(bundan böyle kısaca "sektorden.com" olarak anılacaktır) ile www.sektorden.com internet sitesine (portalına) üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları ve mütemmim cüzleri olan eklerine ve www.sektorden.com portalında yer alan şartlar ile üye olmak için şart koşulan ve “Portal”da yayınlanan kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek, ve elektronik ortamda akdedildiği tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir

 

2. Tanımlar

“Kullanıcı”: “sektorden.com” tarafından sağlanan tek yanlı haklar çerçevesinde “Portal”a erişim hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: İşbu üyelik sözleşme sakınca görülmeyerek, “Portal”a üye olan ve sini elektronik ortamda onaylayarak ve “sektorden.com” tarafından üye olmasında "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden tanımlanan koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Portal”: www.sektorden.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı diğer alt alan adlarından oluşan “sektorden.com”un  kurulma amacına uygun şekilde ve “sektorden.com” tarafından tek taraflı olarak belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu tamamı ile doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik ve kişisel bilgilerinin “sektorden.com” tarafından onaylanması ve üyelik hakkı kazanmasında “sektorden.com” tarafından tek taraflı olarak onay verilmesi sonucu kazanılmış olan hak ve statüdür.  “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin tek taraflı olarak“sektorden.com” tarafından reddedilebilir, ilave koşullar talep edilebilir. Üyelik hakkı kazanılsa dahi “sektorden.com tarafından tek taraflı olarak, hiçbir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilebilir. Bu durumda “Üye” nin hiçbir talep ve itiraz hakkı bulunmamaktadır. “Üye” işbu elektronik sözleşmeyi onaylamakla, bu durumu kabul ve beyan eder.

"Üyelik Sözleşmesi": Üyelik statüsü kazılması için üye olmaya istekli kişi tarafından onaylanması şart olan işbu sözleşme.

“Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Portal" içerisinde üyelere sunulan hak ve hizmetleri kullanabildiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği internet sayfaları bütünü.

“Kurumsal Abone” www.sektorden.com internet sayfası üzerinden sat-sattır mantığı ile oluşturulmuş portal üzerine, “sektorden.com”’un belirlediği tutarda ücret ödeyerek dahil olan, sisteme ilanı verilen her türlü mal ve hizmeti satmak için yetkili olan kurumsal katılımcıyı, (Kurumsal Aboneler işbu sözleşme kapsamında bir “üye” olup işbu üyelik sözleşmesini imzalamak zorundadır)

“Bireysel Abone” www.sektorden.com internet sayfası üzerinden sat-sattır mantığı ile oluşturulmuş portal üzerine, “sektorden.com’un belirlediği tutarda ücret ödeyerek dahil olan, sisteme ilanı verilen her türlü mal ve hizmeti satmak için yetkili olan bireysel katılımcıyı, (Kurumsal Aboneler işbu sözleşme kapsamında bir “üye” olup işbu üyelik sözleşmesini imzalamak zorundadır)

“Dijital İşletme” Sisteme her türlü mal ve hizmeti satmak amacı ile dahil olan kurumsal aboneleri ve bireysel aboneleri tanımlamak için kullanılan ortak ifadeyi tanımlar.

“sektorden.com Hizmetleri” veya: "Portal" ın oluşturulma amacına uygun şekilde, “Portal” içerisinde "Üye"nin faydalanabildiği hizmetler.

“Portal İçeriği” veya “İçerik”: “Portal”da yayınlanan her türlü veri,bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam, karakter vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler, kodlar ve sembollerin bütünü.

"Arayüz" : “sektorden.com” tarafından araştırma-geliştirme yapılarak, düşünülerek, çalışılarak, emek ve mesai harcanarak oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "sektorden.com Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri ve sınai hakları yalnızca “sektorden.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“sektorden.com Veritabanı” : “Portal” da ulaşılabilen ve işlem yapılabilen tüm içeriklerin saklandığı, sorgulanabildiği , sınıflandırıldığı ve erişilebildiği, tüm haklarının “sektorden.com”a ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Site” veya “Web Sitesi” www.sektorden.com alan adlı internet sayfasını,

“Üye Sayfası: "Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, işlemlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel kişisel alan.

“Sistem” Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları “sektorden.com”a ait olan, her türlü araştırma geliştirme çalışması “sektorden.com” tarafından geliştirilen bir fikir sonucu ortaya çıkan, Web Sitesi üzerinden işleyen, Kurumsal Abonelerin, Bireysel Abonelerin, Üyelerin, Alıcıların ve Satıcıların bir araya getirildiği ve yasaklı mal ve hizmetler haricindeki her türlü mal ve hizmetin herkes tarafından ilan edilebildiği ve herkes tarafından satışına aracılık edilebildiği sistemi ifade eder.

 

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu, Kapsamı ve Üye Olma Şartları

3.1. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Üye” olma statüsünü elde eden kişilerin “postal” üzerinde yararlanacakları “Hizmetleri”, bu hizmetlere erişim koşullarını, “Üyelik” statüsünün hangi şartlarda sürdürüleceği ve bunlara bağlı diğer koşulların belirlenmesidir. "Kullanıcı", işbu üyelik sözleşmesini tüm ekleri ile onaylamak sureti ile işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “sektorden.com” tarafından tek taraflı olarak açıklanacak olan her türlü kurala, beyana, şarta uygun davranacağını, aksi halde “Üyelik” hakkının sona erdirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, kanunen erişkin olmak, fiil ehliyetine sahip olmak, işbu sözleşmeyi akdetmeye engelli veya kısıtlı olmamak şarttır.

3.3. “sektorden.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza, kar kaybı, kazanç kaybı veya başkaca bir ad altında herhangi bir ödeme yapmadan ve başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin, protesto çekmeye gerek olmaksızın veya herhangi bir merasime ihtiyaç duymaksızın, derhal hukuki sonuç doğuracak şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "sektorden.com" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

4. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1. “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, açıklamalara, yasalara ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Portal” güvenliğine ve amacına zarar verecek eylemlerden sakınacağını, her türlü eyleminde etik kurallar dahilinde olacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

4.2. “sektorden.com ‘ “Sistem”’de ve “Portal”’da sat-sattır modeli üzerinden birbirleri ile işlem yapan Üyelerin, Dijital işletmelerin, Alıcı ve Satıcıların hiçbir alım-satım işleminin tarafı değildir. Bu işlemlerle ilgili olarak “sektorden.com”un hiçbir Alıcıya, Satıcıya, Kullanıcıya veya Üyeye herhangi bir garantörlüğü veya taahhüdü bulunmamaktadır. “sektorden.com” yalnızca sözleşme kapsamındaki hizmetleri vermek sureti ile, tarafların belirli kurallar dahilinde bir araya gelebilecekleri bir sistemi oluşturmuştur. Tüm Üyeler, Alıcılar, Satıcılar, Dijital İşletmeler yaptıkları işlemlerden, alım-satım faaliyetlerinden ve ortaya çıkabilecek her türlü riskten kendileri sorumludurlar.

4.3. "Üye"lerin, kendilerine ait olan "kullanıcı adı" ve "şifre" ve benzeri kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamaları, yalnızca kendileri tarafından kullanılması, üçüncü kişilerden saklamaları, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamaları kendileri için yükümlülüktür. Bu konuda herhangi bir ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “sektorden.com”un veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi veya manevi doğrudan veya dolaylı her tür zararlardan bu konuda kusurlu olan “Üye” sorumludur.

4.4. "Üye", "Portal" da veri girişi şeklinde sisteme girdiği tüm bilgilerin ve içeriklerin doğru, eksiksiz, yasaya uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4..5 "Üye”, “sektorden.com”un “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri idari makamlara, yargı organlarına veya başkaca resmi bir organa açıklamaya yetkili olduğunu, buna muvafakatinin olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir paylaşımın yapılması halinde “Üye”. “sektorden.com”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat, ceza talep etmeyeceğini, bu paylaşımın gizlilik ve veri paylaşım politikasına uygun olduğunu, böyle bir paylaşımın yapılması halinde bunun kişisel veri ihlali olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. “Üye” “Portal”ın izin verdiği sınırlar dahilinde, “Portal”daki amaçlara uygun olarak, hukuka ve ahlaka tamemen uygun şekilde "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem, her türlü kullanım, paylaşım ve eylemle ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  “Üyenin kullanımı nedeni ile “sektorden.com”un herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalması halinde bu tutarların tamamı “Üye” den talep ve tahsil edilir.

4.7. "Üye", "sektorden.com"un veya üçüncü şahsın şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı direkt olarak “Üye” sorumludur

4.8. "sektorden.com", "Üye" tarafından her türlü yol ile "sektorden.com"a iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen, paylaşılan, girilen verilerin veya bilgilerin veya içeriklerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir.

4.9. “Üye” tarafından gerek direkt olarak “sektorden.com”a iletilen, gerekse de “Portal”da veri girişi ile iletilen bilgi ve içeriklerin hatalı, eksik veya doğru olmamasından direkt olarak “Üye” sorumludur ve bundan dolayı ortaya çıkacak hukuki sonuçlardan da “Üye” sorumlu olacaktır.

4.10. “Üye”nin direkt olarak ilettiği veya “Portal” üzerinden veri girişi şeklinde ilettiği veya “Portal”da verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin mutlak veya nispi haklarının ihlal edildiği iddiası ile “sektorden.com”a başvuruda bulunulması halinde,veya yargı yoluna başvuracağının bildirilmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisi “sektorden.com” tarafından ilgili tarafa verebilir. “Üye” bu duruma şimdiden muvafakat gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.11. “Üye”, sat-sattır modeli içerisinde üçüncü şahıslardan aldığı, üçüncü şahısların olan ve dijital işletme üyelerin sattığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “sektorden.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “sektorden.com”u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. "Üye", "sektorden.com"un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.13. "sektorden.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. Bu değişiklikler, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir. Değişiklik yapılan hükümler, değişiklik yapılmayan kısımları etkilemez, bu kısımlar geçerlidir ve ilk halleri ile yürürlüktedir.

 

5. "sektorden.com"un Hak ve Yükümlülükleri

5.1. "sektorden.com"un, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan bilgilerin ve doğru olduğunu, eksiksiz olduğunu, içeriklerin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını, denetlemek,araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak “sektorden.com” dilerde bu denetimi her zaman yapabilir. “sektorden.com” bu bilgilerde herhangi bir uygunsuzluk, tutarsızlık, ve gerçeğe aykırılık durumu tespit ettiği anda bu içerikleri kaldırabilir ve “Üyeliğe” son verebilir. “sektorden.com”un bunun için kesin delillere ihtiyacı yoktur, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı veya tutarsızlığı ile ilgli olarak “sektorden.com” da bir kanı oluşması yeterlidir.

5.2. “sektorden.com” "Portal" üzerinden, "sektorden.com"un kendi kontrolünde, mülkiyetinde ve sorumluluğunda olmayan ve “Dijital İşletme”ler, tüm satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu hakkın varlığı, bahsedilen diğer internet siteleri ile ilgili olarak “sektorden.com” un herhangi bir şekilde garanti veya taahhüt verdiği anlamına gelmez. Bu diğer internet siteleri ile ilgili olarak “sektorden.com” un hiçbir yükümlülüğü, taahhüdü veya garantisi yoktur.

5.3. "sektorden.com", "Portal"ın amacına, ahengine, işleyişine, hukuka, ahlaka ve üçüncü kişilerin malvarlığı ve kişisel haklarına herhangi bir müdahale, ihlal veya tecavüz içerikli eylem kanısına varır ise, bu eyleme sebebiyet veren tüm içerikleri derhal erişimden kaldırabilir ve "üyeliğe” son verebilir.

5.4. ‘sektorden.com’ işbu sözleşme ve eklerinin herhangi bir maddesinin ‘üye tarafından ihlal edildiği kanısına varır ise, ‘Üyeliğe” derhal son vermek hakkını haizdir.

5.5. "sektorden.com", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilir. ‘Üye’ bu durumu bilmekte ve kabul etmektedir. “Üye” e-portal üzerindeki tüm değişiklikleri takip etmekle, bu değişikliklerin “sektorden.com” tarafından tek yanlı belirlenen kurallar ve şartlar olduğunu kabul ve beyan etmekte ve bunlara uymakla yükümlü olduğunu da kabul etmektedir.

5.6.’sektorden.com’ "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Portal" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını, önceden bilgi vermeye gerek olmadan ve bir merasime gerek olmaksızın saklı

 

6. www.sektorden.com ; “Sistem” ve “sektorden.com” ile İlgili Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları

6.1.”Üye” “sektorden.com” un tescilli markalarına tecavüz içerikli her türlü eylemden kaçınmakla yükümlüdür. “Üye”nin “sektorden.com” a ait hiçbir markayı, logoyu, kurumsal kimlik unsurunu kullanma hak ve yetkisi yoktur.

6.2. "Üye"ler, "sektorden.com" tarafından araştırma geliştirmesi yapılan, yatırımı yapılan, lansman ve pazarlaması yapılan sat-sattır modelini, “Sistemi”, www.sektorden.com internet sitesinin unsurlarını kopyalamak, çoğaltmak, benzer bir modelini kurmak hak ve yetkisine sahip değildir.

6.3. “Üye” “sektorden.com” hizmetlerini kopyalamak, çoğaltmak, benzer bir modelini kurmak hak ve yetkisine sahip değildir.

6.4. “Üye” "sektorden.com" tarafından geliştirilen iş modellerini kopyalamak, çoğaltmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, pazarlamak hakkına sahip değildir. “Üyeler” “sektorden.com” tarafından geliştirilmiş olan sisteme benzer veya bu sistemin kopyası bir sistem kurup, çalıştıramaz.

 

7. “sektorden.com” Gizlilik Politikasına Uyum

7.1. “sektorden.com” gizlilik politikası hem işbu sözleşmenin eki, hem de “Portal” da ayrıca yayınlanmış durumdadır.

7.2. ‘Üye” işbu sözleşmeyi onaylamak ile bu gizlilik politikasını okuduğunu, kabul ettiğini ve bu politikaya birebir uygun şekilde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. “sektorden.com” "Üye"lere ait tüm gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. ‘Üye’ buna muvafakat ettiğini, açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

7.4.“Üye”, ilanlarla ilgili olarak Satıcı, Dijital İşletme ve Alıcı arasında gerekli iletişimin kurulabilmesi için kendisinin telefon numarası dahil her türlü iletişim bilgisinin Satıcılar, Dijital İşletmeler veya Alıcılar ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini, bu paylaşımın zaten ‘Sistem’in işleyişi için zorunluluk olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5. “sektorden.com”, “Sistem’in işleyişi ve işbu sözleşmede belirtilen amaç , kapsam ve sınırlara ek olarak “Üye” olma aşamasında paylaşılan ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara uygun şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme, itibar arttırıcı ticari ileti gönderilmesi, ayrıca diğer her türlü iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir.

7.6. “sektorden.com”, “Sistem’in işleyişi ve işbu sözleşmede belirtilen amaç , kapsam ve sınırlara ek olarak “Üye” olma aşamasında paylaşılan ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel verileri aynı zamanda “sektorden.com.’un iş proseslerini, hizmetlerini, ve diğer her türlü süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, istatistiki çalışmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “sektorden.com”un işbirliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilir, bu veriler bu kişiler tarafından belirtilen amaçlara dönük olarak saklanabilir, işlenebilir ve kullanılabilir.

7.7."Üye”nin kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından Portal’a girilen verileri “sektorden.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında; madde 6.5. ve madde 6.6 dahilinde ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, “Portal”ın fonksiyonlarının kullandırılması, hizmetlerin ve içeriklerin sağlanması, geliştirilmesi amaçları ile toplanmakta, saklanmakta, belirtildiği şekilde paylaşılmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.sektorden.com/gizlilik-ve-kvkk sayfası ziyaret edilmelidir.

7.8. “sektorden.com” Kişisel Verilerin Korunması Politikasında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler “Portal”da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle ve bu değişikliklere uygun davranmakla yükümlüdür. ‘Üye’ ‘sektorden.com’ un Kişisel Verilerin Korunması Politikasında dilediği zamanda, dilediği değişikliği yapmaya hakkı olduğunu, bu değişiklikleri takip etme zorunluluğu olduğunu, bu değişikliklerin yapılmasından sonra ‘Üyeliğini’ iptal ettirmemekle bu değişiklikleri kabul ettiğini ve bu değişikliklere de açık rıza verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9.. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya "sektorden.com"un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

7.10. “Üye” “Kullanıcılar”a veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “sektorden.com”un herhangi bir bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.11. “Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini “sektorden.com” Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, tüm verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “sektorden.com” tarafından saklanabileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. Tamamlayıcı Hukuk

8.1. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde “Üye”nin hukuki pozisyonuna göre ilgili kanun ve bu kanunda belirtilen alt düzenlemeler silsilesine göre ilgili genel hükümler tamamlayıcı ve yorumlayıcı olacaktır.

 

9. Mücbir Sebepler

9.1. Salgın hastalıklar, doğal afetler, hükümet kısıtlamaları, iç karışıklık halleri, savaş durumları vb. halleri hukuken mücbir sebep sayılacaktır.

9.2.   "sektorden.com" un işbu üyelik sözleşmesi dahilindeki yükümlülükleri ile ilgili olarak herhangi bir süre ile yükümlü değildir. “sektorden.com” tüm yükümlülüklerinde süreleri kendi belirler. Dolayısı ile “sektorden.com” hiçbir yükümlülüğü için geç teslim veya temerrüt iddiası ile sorumlu tutulamaz.

9.3. “sektorden.com” hiçbir zaman ve hiçbir şekilde “Üye”ye kesintisiz bir hizmet sunmayı taahhüt etmemektedir. “sektorden.com” dilediği her zaman hizmetleri, ve internet sayfasını geçici bir süre için veya tamamen durdurabilir, kapatabilir, askıya alabilir, sonlandırabilir. Bu durumlar için “sektorden.com” un ceza, tazminat, kar kaybı, kazanç kaybı, doğrudan zarar, dolaylı zarar, menfi zarar, müspet zarar veya başkaca ad altında bir ceza veya tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.

 

10. Yetki ve Delil Sözleşmesi

10.1. İşbu sözleşme ile ilgili ortaya çıkacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.2. Yabancı unsurlu üyelikler de dahil olacak şekilde, işbu sözleşmenin uygulanmasında Türk usul ve maddi hukuku geçerli olacaktır.

10.3. “Üye” ile “sektorden.com” arasında  ortaya çıkacak ihtilafların kanun mercileri nezdinde halli esnasında  ihtilaflarda “sektorden.com” tarafından ihdas edilecek makbuz ve faturalar da dâhil olmak üzere, “sektorden.com” tarafından yapılan her türlü yazışma ve bildirimler, raporlar, e-postalar, “sektorden.com” defterleri, kayıtları, mikrofilmleri, mikro fişleri, ses kayıtları, teyp kayıtları, bilgisayar kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193/1 maddesi uyarınca taraflar arasında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak kabul edilmiştir. “Üye” başkaca delil ikame etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. “Üye”, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından ve dava halinde “sektorden.com” un defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Sözleşmenin bu maddesi yetki sözleşmesi ve yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.

 

11. Yürürlük

11.1. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarih ile, işbu sözleşmenin tüm maddeleri, ayrılmaz parçası olan ekleri, “Portal” da yayımlanmış olan tüm kurallar, politikalar, koşullar ve şartlarla ilgili metinler yürürlüğe girmiş olup, “Üye” tüm bunları kabul ve taahhüt etmiştir.

 

12. “www.sektorden.com”un Sorumlu Olmadığı Durumlar

12.1. “sektorden.com”un “Sistem”e dahil olan üyelere tek taahhüdü, Üyeleri, Dijital İşletmeleri, Alıcıları ve Satıcıları “Portal” üzerinde bir araya getirmekle sınırlıdır. SEKTORDEN, ilan verenler, Satıcılar, Alıcılar ve Dijital İşletmeler arasındaki alım-satım ve aracılık işlemlerinin hiçbirinin bir tarafı değildir. Bu taraflardan hiçbirine karşı bu işlemler ile ilgili olarak herhangi bir kefaleti, garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.

12.2. “sektorden.com”un “Portal”da ilanı verilen mal ve hizmetlerin kalitesi ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu ürünlerin ayıplı olması ile ilgili olarak Alıcı, Satıcı ve Dijital İşletme ilişkisinin bir parçası değildir. Alıcılar alımını gerçekleştirdikleri mal veya hizmetlerin kalitelerini kontrol etmekle bizzat sorumludurlar.

12.3. “Sistem”de mal ve hizmetlerin alım-satımına aracılık eden Dijital İşletmeler (Bireysel ve Kurumsal Aboneler) “sektorden.com”un çalışanı değildirler. “sektorden.com” bunların işlem ve eylemlerinden sorumlu değildir.

12.4. “sektorden.com”un ilan verenlerin “Sistem”de faaliyet gösteren “Dijital İşletme”lere taahhüt ettikleri komisyon payları ile ilgili herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. “sektorden.com” bu komisyon paylarının kefili veya garantörü değildir. “sektorden.com” bu “Dijital İşletme” ile Satıcılar arasındaki aracılık ilişkisinin bir tarafı değildir.

12.5. “sektorden.com”un “Sistem”i oluşturma amacı yalnızca mal ve hizmetlerin Satıcılarını, Alıcılarını ve bu mal ve hizmetlere aracılık edecek olan “Dijital İşletme”leri bir araya getirmektir. “sektorden.com”un bu tüm taraflar arasındaki alım-satım ve aracılık ilişkileri ile ilgili en geniş manada sorumsuzluğu mevcut olup, üyeler işbu üyelik sözleşmesini kabul ederek bu sorumsuzluğu da kabul ederler.

 

13. Üyeliğin Durdurulması

13.1. “sektorden.com” dilediği her zaman, hiçbir gerekçe bildirmesine gerek olmadan “Üyeliği” tek taraflı olarak sona erdirebilir veya geçici olarak askıya alabilir.

13.2. Ayrıca özellikle aşağıdaki gerekçeler ile madde 15.1 de belirtilen hakkı derhal kullanabilir.

* İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali

* “Üye”nin herhangi bir bilgiyi gerçeğe aykırı şekilde iletmesi

* “Üye”nin “sektorden.com” un sınai ve fikri mülkiyet haklarına tecavüz edecek veya bu hakları tehlikeye atacak nitelikteki davranışları

* “Üye”nin “Sistemede ilan edilen mal veya hizmetler ile ilgili olarak gerçek dışı, yanıltıcı, iltibasa neden olacak şekilde eylem ve beyanlarda bulunması

* “Üye”nin “sektorden.com” marka değerine zarar verecek nitelikte davranışlarda bulunması

* ”Üye”nin “Portal”ı amacı dışında kullandığının tespiti

* “Üye”nin diğer üyelere veya üçüncü kişilere karşı taciz, küfür ve şiddet gibi olumsuz veya suç içerikli davranışlarda bulunması

* “Üye”nin herhangi bir eyleminin bir soruşturamaya veya idari işleme konu olması (bu soruşturma veya idari işlemin sonucunu beklemeye gerek olmaksızın)

* İlanın açıklama bölümü veya fotoğraflarında, ilan verme kurallarına aykırı olarak telefon numarası eklenmesi nedeniyle, daha önce 2 kere onaylanmamış bir ilanın, gerekli düzenleme yapılmadan yeniden onaya gönderilmesi

13.3. Üyeliği durdurulan üye internet sitesindeki yönlendirici metinler üzerinden gerekli işlemleri yapabilecektir.

 

14. “Üyelik Sözleşmesi”nin Ekleri

“Üye”,

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-3 Gizlilik Politikası

Ek-4 Sistemin Anlatımı, “sektorden.com” Hizmetleri, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Dijital İşletmelerin Rolleri, Yasaklı Ürün ve Hizmetler, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak “Üyelik Sözleşmesi” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN EKLERİ:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

Ek-3 Gizlilik Politikası

Ek-4 Sistemin Anlatımı, “sektorden.com” Hizmetleri, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Dijital İşletmelerin Rolleri, Yasaklı Ürün ve Hizmetler,

 

Ek-1 Kullanım Koşulları

1. Onay Öncesi “Kullanıcı”ya Özel Not

www.sektorden.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz!

www.sektorden.com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Üyelik Sözleşmesini” onaylayarak kazanacağınız “Üye” sıfatı ile, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen ve eksiksiz şekilde anladığınızı beyan etmiş olacaksınız.

“Üyelik sözleşme”sini onaylamak sureti ile, sözleşmenin eki olan işbu Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Eğer bu koşullardan herhangi birine uygun davranamayacağınızı düşünür iseniz, “üye” olmaktan ve "Portal"ı kullanmaktan lütfen bu aşamada vazgeçiniz

 

2. Kullanım Koşulları ve Değişiklikler

2.1. “Portal”da sunulan ve işbu metinde belirtilen hizmetler, “sektorden.com” tarafından sağlanmaktadır.

2.2. "sektorden.com" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve içeriği, "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.sektorden.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “

2.3. Tüm “Üye”ler “Kullanım Koşulları”nı ve "sektorden.com" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu "Kullanım Koşulları" www.sektorden.com internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2.3. "sektorden.com", geliştirmiş olduğu sat-sattır modeli ile “Sistem” üzerinde “Üye”lerin, “Dijital İşletme“lerin, Alıcı ve Satıcıların mal ve hizmetlerin alım ve satımı amacı ile bir araya gelmesini sağlayan www.sektorden.com internet sitesini yapılandırmış ve hizmete sunmuştur.

2.4."Üye"ler tarafından "sektorden.com” www.sektorden.com veri tabanına bu amaca uygun şekilde mal ve hizmet ilanları yükleyebilmektedirler.

2.5. Tüm bu veriler sistemin ara yüzü aracılığı ile “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmekte ve bunlarla ilgili işlemler yapılabilmektedir.

2.6. “Web Sayfası” üzerinde çeşitli kırılımlarda ve çeşitli süzme komutları doğrultusunda listeleme ve raporlama işlemlerinden faydalanılabilmektedir.

2.7. “Web Sayfasının” tüm işleyişi, tasarımı, süreçleri, kırılımları, raporlama biçimleri ile ilgili tek karar mercii “sektorden.com” dur. “Web Sitesi” dinamik bir yapı olup, sürekli değişikliğe uğrayabilir. Bu değişiklikler ile ilgili tek karar vermeye yetkili olan “sektorden.com”dur. “sektorden.com” “Üye”ye, üyelik anındaki “Web Sayfası” yapısının devamlılığını garanti etmez.

2.8. "sektorden.com", www.sektorden.com internet sitesinde yapacağı değişiklikleri önceden bildirmek zorunda değildir. “sektorden.com” “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

2.9. “Sistem” ve “Portal”, geliştirilen sat-sattır modeli ile e-sistem”e dahil olan "Üye"lerin, “Dijital İşletme”lerin, Alıcı ve Satıcıların aynı platformda bir araya getirilmesi, “Üye”ler tarafından “Portal” veri tabanına yüklenen içeriklerin kullanılan ara yüzler ile görüntülenmesi ve görüntülenen ilana konu mal ve hizmetlerin geniş bir müşteri ağına ulaşabilmesi esasıyla çalışmaktadır. "sektorden.com", bu amacın dışında "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen "ilan" ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.

2.10. "Üye" “Portal”a üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına tecavüz niteliği taşıyacak nitelikte veri girişi, mal veya hizmet ilan girişi yapmayacaktır. Bu hallerde ortaya çıkacak hukuki sonuçlardan “Üye” sorumlu olacaktır.

2.11. "Üye" “Portal”a haksız rekabete sebebiyet verecek şekilde veri girişi, mal veya hizmet ilan girişi yapmayacaktır. Bu hallerde ortaya çıkacak hukuki sonuçlardan “Üye” sorumlu olacaktır

2.12.“sektorden.com”, www.sektorden.com web sitesinde “Kullanıcılar”ın gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Web sistemiz de bulunan Aydınlatma Metni kısmından KVK kanunu işlenmesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

2.13.“sektorden.com”, çevrimiçi davranışsal ve tercih odaklı reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını ve tercihlerini tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir.

2.14. “sektorden.com”, çevrimiçi davranışsal ve tercih odaklı reklamcılık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında bu kullanıcılara sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.

2.15. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "sektorden.com"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

2.16. İlanımı kendim satmak istiyorum seçeneğinden yararlanılarak girilen ilanda üyenin iletişim bilgileri herkese açık bir şekilde yer almaktadır. İlanımı acil satmak istiyorum ve ilanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum seçeneğinden yararlanan üyelerin iletişim bilgileri yalnızca “Dijital İşletme”ler tarafından görüntülenebilir. Bu ilanlardaki iletişim bilgileri üzerinden Dijital İşletmeler, Satıcılar ve Alıcılar arasındaki köprüyü kurar ve mal veya hizmetin satılmasına aracılık ederler. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, bahsi geçen bu aracılık amacı dışında kullanılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

2.17. "Üye" “Portal” dahilinde bulunan hiçbir hizmeti, modeli ve bir bütün olarak “Sistem”i kopyalayamaz, çoğaltamaz, bir benzerini oluşturamaz. “Üye” “Portal”da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel karakterleri, videoları, dosyaları, veri tabanlarını, ara yüzleri, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, ve bu tür faaliyetler ile ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

2.18. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, "Portal"ın iletişim veya teknik sistemlerini engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği veri taraması  vb. "screenscraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, çeşitli kriterlere göre yapılacak tespitler neticesinde bot çalıştırma, DDOS atakları ve sair her türlü sistemlerin bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve sair her türlü sisteme yönelik saldırıların ve sair hukuka aykırı kullanımların yapılması durumunda bu tür kullanımlar “sektorden.com” tarafından engellenebilecektir. Bu tür kullanımlar olmasa dahi “sektorden.com”, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolası ile üye girişi yapmasından sonra Portal’in kullanımına izin verebilir.

2.19. Gerek Web Sitesinin her türlü kullanım şeklinin, gerek “Üye”nin kendine özel sayfa kullanımı ve gerekse de diğer her türlü kullanım “Üyelik Sözleşme”si ve eki olan işbu “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması halinde “Üyelik” derhal sonlandırılacaktır. “sektorden.com” bu hakkını dilediği zaman kullanabilecektir.

2.20. “sektorden.com” “Web Sitesi”ne yüklenen kişisel veriler haricindeki verilerin güvenliğinden sorumlu değildir. Herhangi bir teknik problem yaşanması halinde bu verilerde yaşanabilecek kayıplardan “sektorden.com” sorumlu tutulamaz.

2.21. Güven Damgası kullanılması halinde, sadece ilgili Tebliğ uyarınca GDS tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

 

Ek-2 Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “Portal” üzerinden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri ile ilgili olarak puanlandıkları bir sistemdir.

Alıcıların, Satıcıların ve özellikle “Dijital İşletme”lerin değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği sayfalardan oluşur.

Bu profil değerlendirme sistemi “sektorden.com” tarafından bir taahhüt değildir. Kullanımı tek taraflı olarak “sektorden.com” tercihine bağlıdır.

“sektorden.com” tarafından bu değerlendirme sisteminin kullanılmasına ve bu sistemden faydalandırılmasına karar verilir ise bunun şeklinin nasıl olacağı tek taraflı olarak “sektorden.com” tasarrufundadır.

Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler ve özellikle “Dijital İşletme”ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir.

Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "sektorden.com"a aittir.

“sektorden.com”un bu sistem dahiline yapılan yorumların doğruluğunu, gerçekliğini, hukuka uygunluğunu araştırma sorumluluğu yoktur.

“sektorden.com” yapılan tüm yorumları hiçbir sebep göstermeden yayınlamama ve yayınlanmış ise kaldırma hakkını haizdir.

"Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "sektorden.com" "Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanım neticesinde edindikleri yargı doğrultusunda gireceklerdir. Konu ile ilgisiz yorumlar yapılamaz.

 

EK-3 Gizlilik ve KVKK Politikası

1. Gizlilik ve KVKK Politikasının Amacı

1.1.“sektorden.com” işbu metin ile Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili Çözümler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla GOMEED BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş. (“sektorden.com”) olarak işlenen kişisel verilere ilişkin veri sahiplerini bilgilendirmektedir.

1.2. Bu aydınlatma metninde; sektorden.com internet sitesinin (“Web Sitesi”) ziyaret edilmesi veya mobil cihazlara indirilecek uygulamanın (“Mobil Uygulama”) kullanılması veya Site veya Mobil ( “ PORTAL “ ) uygulamalarında işlem yapılması, ”Portal” uygulamalar üzerinden “Sistem” Satıcı, Dijital İşletme, Ziyaretçi veya “Üye” olunması, Ticari iletişim kanalları (elektronik posta ve sms)  ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasının kabul edilmesi, “sektordencom’ un müşteri temsilcileri üzerinden iletişim kanalları aracılığı ile karşılıklı olarak iletişime geçilmesi, “sektorden.com’un düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılım gösterilmesi halinde kişisel verilerin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

1.3. “sektorden.com” hizmet kalitesini yükseltmek için “Portal”da çerez vb. programlar kullanmaktadır. Bu konuda hazırlanmış olan döküman sektorden.com üzerinden Çerez Politikamız içeriğinde görülebilir.

 

2. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları / İşlenen Kişisel Veriler

2.1. “sektorden.com” üyelik işlemi amacı ile kullanıcı adı ve şifre oluşturulması esnasında Ad, Soyad, Telefon numarası, E-posta adresi, üyelik işlemi sonrasında ise alınan ( Ad, Soyad, Telefon numaranız, E-posta adresi  ) bilgileri ile üyelik hakkında her türlü düzenleme, bilgilendirme için iletişim kurmak; Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgileri, ayrıca vergi mükellefi durumu varsa ek bazı fatura bilgileri (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri), ödemelerin kredi kartı ile alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileri, olası hata/aksaklık/iade gibi durumlarda para iadesinin yapılabilmesi için kredi kartı bilgilerinizin ilk 6 ve son 4 hane bilgisi veya iadenin yapılacağı banka hesap bilgileri, “Portal” uygulamalarına ziyaretler ve kullanım esnasında ortaya çıkabilecek teknik / yazılım sorunları, eksiklikleri belirleyebilmek ve giderebilmek amacıyla Site ve Mobil çözümlerin kullanım bilgileri işlenmektedir.

 

3. “sektorden.com” “Portal” Üyeliği (Site/Mobil Uygulamalar)

3.1. Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi adımını sağlamak, kişilerle akdedilecek üyelik sözleşmesi içeriğinin gereğini yerine getirmek, üye girişlerinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgileri, Üye olarak Site/Mobil Çözümleri üzerinden işlemler yapılmak istendiğinde her işlemde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgileri kullanılarak işlemler yapılmasını sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi bilgileri) bilgilerini; Üye olarak işlem geçmişi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla işlem bilgilerini (giriş tarihi, zamanı, site içi yazışmalar ve ödeme detayları); “sektorden.com” üyelik hizmetlerinden faydalanabilinmesi, genel veya kişiye özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, üyelerin belli kriterlere göre sınıflandırılması, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Portal uygulamaları veya diğer 3. taraf sitelerde sektorden.com’a ait reklamların ve pazarlama / iletişim faaliyetlerinin (Mobil Çözümler ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vb.) yapılması, “Portal” uygulamalarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek, için, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı / kimliği bilgileri, “Portal”  kullanım süresi ve versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, kullanılan tarayıcı bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri vb.) işlenmektedir.

 

4.Ticari Faaliyetlerimizde İletişim Süreçlerimiz

4.1 Tüm ticari faaliyetler kapsamında iletişim için açık rıza verilmesi durumunda, kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile kişiye yönelik ticari iletişim işlemleri (sms, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgileri işlenmektedir.

 

5. Müşteri İlişkileri Süreçleri

5.1. Müşteri temsilcileri (“sektorden.com” a ait e-posta adresleri, Mobil ve Web Sitesi, telefon numaraları vs.) üzerinden “sektorden.com” ile iletişime geçilmesine istinaden iletilen soru / sorun ve her türlü şikayetlerin çözüme kavuşturulması, gerekirse konuya ilişkin olarak şikayetçi ile iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), finansal bilgileri (gereken kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi) müşteri işlem (talep ve şikayetler,) ayrıca memnuniyete yönelik çalışmalar, daha sonra doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere Müşteri temsilcileri ile yapılacak görüşmelerin ses kayıtları işlenmektedir.

 

6.Hukuki Süreçler ve Diğer Faaliyetler

6.1. Mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlüklerin yerine getirilmesi, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklar uyarınca “sektorden.com”dan bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgilerin ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik ( ad soyad,), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), müşteri işlem ( site / mobil çözümleri işlem ve kayıt  bilgileri, ),  fatura ve işlem güvenliği (IP port bilgileri, Portal uygulamaları kullanımına, Üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin / açık rıza / sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) bilgileri hukuki işlem bilgileri (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işlenmektedir.

6.2. Müşteri memnuniyeti çalışmaları, verilen hizmetlere ilişkin raporlama, yazılım geliştirme, iyileştirme çalışmaları amacı ile alınan geri bildirimler ve buna ilişkin anket cevap bilgileri, çağrı merkezi kayıtları, işlem güvenliğine ilişkin bilgiler, “Portal” uygulamalarının   kullanımına, ticari iletişim kapsamında izin / açık rıza / sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları işlenmektedir.

6.3. “sektorden.com” “Portal” uygulamalarının üyelik sözleşmeleri, mevzuat ve ahlaki /  etik olamayan  şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik (ad soyad), iletişim (telefon, e-posta adresi, ), kredi kartı bilgileri ( yalnızca ilk 6 ve son 4 hane bilgisi), ödeme bilgileri  ile işlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, port bilgileri, Portal uygulama bağlantılarının tüm detayları) işlenmektedir.

 

7. Kampanya / Çekiliş ve Diğer Etkinlik Süreçleri

7.1. “sektorden.com” tarafından düzenlenen / duyurulan yapılan kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılım halinde ilgili etkinliğe ilişkin işlemlerin yapılabilmesi, etkinliklerin sonuçlandırılması, gerekli durumlarda kişiye ödül, ürün gönderilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres) verileri işlenmektedir

 

8. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabildiği

Kişisel veriler; Pazarlama veya reklam faaliyetleri ya da konusunda uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. durumlarında her türlü destek almak amacıyla “sektorden.com' un yurtiçi ve yurtdışında bulunan tedarikçileri ile ( çağrı merkezi hizmetleri, sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlerin toplanması ve yanıtlanması, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama / reklam ve analiz hizmeti, ajanslar, yayıncılar, elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcılar, sunucu hizmetleri, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcılar, veri depolama hizmeti sağlayıcılar, felaket kurtarma hizmeti veren hizmet sağlayıcılar, veri tabanı yönetimi ve bakımı hizmeti verenler, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura / e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcılar ) veya yurtiçindeki “sektorden.com” tedarikçilerine ait sunucularının yurtdışında hizmet veriyor olması nedeniyle yurtdışı ile; “sektorden.com” iştiraki veya iş ilişkileri içerisinde olunan “sektorden.com” iş ortakları bünyesinde ortak yazılımlar ve sunucular kullanılması, iştiraki veya iş ilişkisi içinde olunan şirketlerden her türlü raporlama  / pazarlama için hizmetler alınması; ”Portal” uygulamalarında ziyaret trafiklerinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında çalışmalar sürdüren “sektorden.com” iş ortakları ile; her türlü şüpheli site içi işlemlerin takibi, belirlenmesi ve hukuka aykırı işlemin engellenmesi amaçlarıyla gereken durumlarda ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal hakları kullanabilmek amacıyla “sektorden.com”dan istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.

 

9.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Nedenler

9.1. Kişisel veriler, “Portal” uygulamaları üzerinden yapılan üyelik işlemlerine ilişkin paylaşılan bilgilerin ve yapılan bilgi güncelleme işlemlerinin sistemlere kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının kullanımlarından oluşan/edinilen verilerinizin sistemlere kaydedilmesi, “Portal” uygulamaları üzerindeki her türlü işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlere kaydedilmesi, iletişim kanalları (çağrı merkezi, Mobil Uygulama, Site, e-posta adresleri,) üzerinden “sektorden.com”a iletilen talep ve şikayetlerin kaydedilmesi, Müşteri temsilcileri ile yapılan görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli / idari makamlardan gelen bilgi / belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

9.2. Kişisel veriler “Portal” uygulamaları üzerindeki üyelik süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; “sektorden.com” üyeliği kapsamındaki pazarlama ve analiz çalışmaları kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak verilen “açık rıza”ya ve “sektorden.com” üyeliğinin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamındaki kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine; ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak verilen “açık rıza”ya; “Portal” uygulamaları kullanımına ilişkin şüpheli durumların tespiti ve engellenmesi ile sistemsel süreçlere ilişkin çalışmalar, etkinlik süreçleri ve müşteri ilişkileri süreçlerine ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine; mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine; hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli / resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine; istinaden toplanmaktadır.

9.3. “sektorden.com” üyeliği ile ilgili; istenilen her an, hiçbir neden göstermeksizin, ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızaya dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rıza geri çekilerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerinin tamamı durdurulabilir.

 

4-Veri Sahiplerinin Hakları

4.1. “sektorden.com” tarafından işlenen kişisel verilere ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklara ilişkin “sektorden.com”a başvuruda bulunulabilir.

4.2. Başvurular Veri Sorumlusu olarak GOMEED BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş.’nin web sitesin de bulunan veri sahibi başvuru formu doldurularak Orta Mah. Kanuni sok. Çukurova No: 1 KARTAL / İSTANBUL adresine yazılı başvuru yapılabilir veya sistemde kayıtlı bulanan e-posta adresinden e-posta göndermek suretiyle iletilebilir. (Yapılacak talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir.)

4.3. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre talep edenden ücret talep edilebilecektir.

 

EK-4 Sistemin Anlatımı, “sektorden.com” Hizmetleri, İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Dijital İşletmelerin Rolleri, Yasaklı Ürün ve Hizmetler,

Sistemin Anlatımı:

Bu ek belgede sistemin ne şekilde çalıştığı anlatılmış olup, Ek-4’de anlatılan ifadelerin hiç biri “sektorden.com” tarafından verilmiş birer taahhüt değildir. Bu metin yalnızca üyelere sistemin ne şekilde çalıştığı hakkında bilgilendirme amacını taşımakta olup, sistemin “sektorden.com” tarafından oluşturulma misyonu ve vizyonunu tanımlamaktadır.

“Sat-Sattır Modeli” ve “Hemen Al” ile çalışan bir satış platformu olan www.sektorden.com ve internet sitesi üzerinden yürütülen sistemi, üyelere ve dijital işletmelere özel geliştirilen sosyal satış sistemleridir.

Dijital İşletmelerin özel bir rol aldığı bir satış modeli olan “Sat-Sattır” sistemi emlak paketi ve vasıta paketinden girilen ilanları kapsamaktadır. Herkesin kazanması amaçlanmıştır. “Sat-Sattır” modeliyle ürün sahiplerinin ürünlerini geniş bir Dijital İşletme ağı aracılığı ile hızlı bir şekilde sattırması amaçlanmıştır. Ayrıca sistemde ilan edilen mal ve hizmetleri almak isteyen kullanıcılar bu sistem ile ve dijital işletmelerin desteğiyle hedefledikleri mal ve hizmetlere hızla kavuşmaları hedeflenmiştir.

“Sat-Sattır” modeli ile Dijital İşletmeler, sistemde ilan edilecek emlak vasıta paketinde yer alan hazır ilanlara ve ürünlere ulaşabilecek ve bunların satılması aşamasında rol alabileceklerdir. Böylece dijital işletmeler portföylerinin sirkülasyonunu sağlayabileceklerdir.

Dijital İşletmeler sistemdeki ilanları paylaşarak, ilanlara uygun müşteriyi ya da alıcı ile temas edebilir ve ilan paylaşım frekansını arttırabilir.

Sat-sattır sisteminin çalışma şekli:

Sisteme “üye” ya da “Dijital İşletme” (bireysel abone veya kurumsal abone) olarak katılım sağlanabilmektedir.

Normal bir üye olarak katılım sağlandığında ücretsiz ilan verebilir ya da ücretsiz ürün talep ilanı oluşturulabilir.

--İlanımı kendim satmak istiyorum

 • kendim satmak istiyorum seçeneğinden yararlanmak isteyen ilan sahibi için Ödül/Komisyon ücreti bulunmamaktadır.

--İlanımı acil satmak istiyorum

 • İlanımı acil satmak istiyorum seçeneğinden yararlanmak isteyen ilan sahibi ilanını girerken Ödül/Komisyon ücretini belirtmeden ilanı yükleyebilmektedir. Ancak bu ilanı sektörden.com tarafından belirlenen üyeler satış danışmanları satabilmektedir. Bu satış sonrasında ilan sahibi %2 komisyon bedelini karşılayacağını kabul ve taahhüt etmekte, sektörden.com tarafından belirlenen satıcı üyeler ise iş bu %2 komisyon bedelini hak etmektedir.

 

-- İlanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum

İlanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum seçeneğinden yararlanmak isteyen ilan sahibi %2 komisyon bedeli ödeyeceğini baştan taahhüt eder. İş bu seçenekle girilen ilandaki ürünü sektörden.com üzerinden emlak ve vasıta paketi olan tüm kurumsal üyeler satış danışmanları satabilmekte olup, ilan sahibinin taahhüt etmiş olduğu %2 komisyon bedeli satışı yapan üye hak etmektedir.;

 

seçeneklerinden kendisi için uygun olanı seçerek yararlanabilmektedir.

 

Emlak paketi ve vasıta paketi dışında olan alışveriş, gıda, sanayi, yedek parça, yapı market sektörlerinde komisyon ücreti bulunmamaktadır. İlan sahipleri ilana koydukları ürünleri ilanımı kendim satmak istiyorum seçeneğiyle satabilir. Aynı zamanda ilanımı “Hemen Al” ile satmak istiyorum seçeneğiyle satabilir.

“Hemen Al” sistemi sektorden.com un iyzico ile yaptığı anlaşma sonucunda oluşturulan ve satın alınan ürün için ödenen paranın 15 gün sektorden.com un güvence havuzunda bekletilip ürünün sorunsuz ulaşması halinde satıcıya ödemenin yapılması sağlanacaktır. “Hemen Al” butonunun olduğu yukarıda belirtilen kategorilerde kullanıcılar ilan verirken “ilanımı kendim satmak istiyorum” “ilanımı hemen al ile satmak istiyorum” seçenekleriyle karşılaşacaklardır.

--ilanımı kendim satmak istiyorum

İlan sahibi bu seçenek ile ilanını ücretsiz olarak sisteme yükleyebilmekte, ilanında kendi iletişim bilgileri herkes tarafından görüntülenebilmektedir. Ayrıca bu ilanda “Hemen Al” butonu yer almaktadır. Bu seçenek ile amaçlanan kullanıcılar ister  ilan sahibi ile direkt iletişime geçerek ürünü satın alabilirken isterlerse de yukarıda belirtilen “Hemen Al” güvencesiyle ilan sahibi ile iletişime geçmeden ürünü satın alabilir.

--ilanımı hemen al ile satmak istiyorum

İlan sahibi bu seçenek ile ürününü ilana koyduğu zaman kullanıcılar ilan sahibinin bilgilerine ulaşamaz. Kullanıcı ürünü sadece “Hemen Al” güvencesiyle ile satın alır. Ürünü satılan ilan sahibine sektorden.com tarafından bilgi verilerek satışın gerçekleşmesi sağlanır. Kullanıcı tarafından yapılan ödeme ürün satışından 15 gün sonra ilan sahibine yapılır.

 

 

Sistemlerin yapılandırılmasındaki bir başka amaç ilan sahiplerinin ilanları ile ilgili hızlı sonuç almasını sağlamak ve ürün talep edenlerin de aradıkları ürünlere hızlıca ulaşmalarını sağlamaktır.

Sat-sattır modelinde “Dijital İşletme” olarak Bireysel ya da Kurumsal seçeneklerden birinin seçilmesi ile Pazar yerlerinde yer alınabilir.

Sisteme “Dijital İşletme” olarak sisteme kayıt olunduğunda bir başkasının sistemdeki ilanlarını “portföyüme ekle” butonuna tıklayarak satmaya hak kazanılır.  Ayrıca, dijital işletmeler portföylerini sistem içinde paylaşarak, %2 komisyon payı (ödül) ile portföylerinde bulunan ilanları ve ürünleri diğer satıcılara da sattırabilme imkanına sahip olurlar.

Dijital işletmelerin komisyona hak kazanacağı durumlarda ilanın sisteme yüklenmesinde ilan sahibi tarafından seçilen seçenek önem taşır. İlanımı acil satmak istiyorum seçeneği tercih edilerek girilen ilanda sektorden.com un belirleyeceği dijital işletmeler, %2 komisyon payı (ödül) alabilme imkanına sahip olurlar. İlanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum seçeneği tercih edilerek girilen ilanda sisteme kayıtlı tüm dijital işletmeler komisyon payı (ödül) alabilme imkanına sahiptirler.

Komisyon (ödül) payı sadece ürünü ilk satan kişiye ödenir.

Sektorden.com Hizmetleri:

 • www.sektorden.com, ilan verip satmak istenilen ürünlerle ilgili sistemin doğal yapısı gereği bir satış ağına sahip olmayı sağlar.
 • İlan verilen ürüne ilgi gösterecek tüm Dijital İşletmeler ile çalışma imkanı sağlar.
 • www.sektorden.com’un kendine ait sosyal paylaşım platformunda ilanlar yayınlanır ve Dijital İşletmeler ile ilanlar Dijital İşletmelerin dağıtım ve yayım kanalları üzerinden yayımlanması sağlanır.
 • İlanınızla aynı anda birden fazla Bireysel ve Kurumsal Dijital İşletme ilgi gösterebilir. Böylece satışının yapılması istenen ürünün hızla satılması için gerekli network ağı kurulabilir.
 • “Sat-Sattır” ve “ Hemen Al” sistemleri ile satışların yapısı dinamik halde tutulur ve kazanç artışı hedeflenir.

İlan Verilmesi:

 • Üye sayfasında bulunan, “İlan Ver” ve “Talep Et” seçeneklerinden, amaçlanan işleme uygun olan seçenek ile ilerlenir. Ürün satmak için “İlan Ver” butonu, ürün almak için “Talep Et” seçeneği kullanılır.
 • Bu aşamada sistemin talep ettiği tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi gereklidir.
 • Dijital İşletmenin komisyon bedeli olan “ödül”  ilanın girilme seçeneklerinden hangisi seçildiyse ona göre belirlenmekte olup, ilanımı acil satmak istiyorum ve ilanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum seçeneklerinde dijital işletmeye %2 komisyon/ödül payı verileceği bilinir.
 • Ücretsiz bir şekilde “ilanı yayınla” butonu sonrasında, verilen ilan “sektorden.com”’ un incelemesine tabi tutulur.
 • “sektorden.com” kurallarına uygun olan ve yayınlaması uygun görülen ilanlar için ilan verme işlemi tamamlanmış olur.

“Dijital İşletme”lerin Rolleri :

 • Bireysel Dijital İşletmeler sisteme “sektorden.com”un belirlediği bireysel abonelik ücretlerini ödemek sureti ile dahil olurlar.
 • Bireysel Dijital İşletmeler ilanı verilen tüm mal ve hizmetlerin satılmasında rol alırlar.
 • Bireysel Dijital İşletmeler sınırsız ilan verir ve satış yapabilirler.
 • Bireysel Dijital İşletmeler rol aldıkları ve aracılık ettikleri satışlarda ilanımı acil satmak istiyorum ve ilanımı kurumsal firmaların satmasını istiyorum seçeneklerinden yararlanıldığında ilan veren üyeler tarafından %2 komisyon paylarını “ödül”lerini alabilirler.
 • Bireysel Dijital İşletmeler sistemde gösterdikleri performansa göre, Satıcıların ve Alıcıların değerlendirmesine tabi tutulur. Bireysel Dijital İşletmeler “sektorden.com” tarafından tek taraflı belirlenecek koşullara göre ödüllendirilebilirler.

Yasaklı Ürün Ve Hizmetler:

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar:

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirgeye göre; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.

İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:

 • 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 • Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Tabiat Varlıkları:

Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimiz tarafından yönetilen www.sektorden.com’da devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.

 • 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı:

Kuru sıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, silah aksesuarlarının (Airsoft için üretilmiş olanlar hariç taşıma kılıfı vb.) ve Airsoft, ürünleri dahil silahlara monte edilen aksesuarlarının (Dürbün, lazer, tüfek, tabanca feneri, kama vb. ) saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın ve askeri kıyafetin veya aksesuarının, kolluk kuvvetlerine ait kıyafetlerin veya aksesuarlarının (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının, üniformalar, airsoft için üretilmiş olanlar dahil hücum yelekleri), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz  vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların (Döner Bıçakları vb.) ve antika, dekoratif amaçlı ürünlerin satışı sadece kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler:

Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. Havai fişek, oyun, eğlence kapsamında satılan ürünlerin satılmak istenilen miktarın gramajının yazılması gerekmektedir.

Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir

 • 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük

Bandrolsüz Ürün Satışı

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.

Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.

 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri

Alkol ve tütün mamullerinin www.sektorden.com üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.

Bahsi geçen yasağa dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 • 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
 • 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

-    Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.

İlgili yasağa ilişkin mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Replika Ürün satışı

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.

Bahsi geçen düzenleme aşağıdaki gibidir.

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

Belge Satışı:

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin www.sektorden.com üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

Trafik Aygıtları ve Plaka:

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

Fon & Hisse Senedi:

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ:

İnsan organlarının satışı yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 • 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

www.sektorden.com üzerinde ücretli evcil hayvan satışı ve ticareti, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri:

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri:

Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.

İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • Zırai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik

Kişilik Hakları:

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların www.sektorden.com üzerinden satışı yasak olup sektorden.com üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgâh adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.

Telsiz Ürünleri:

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı sektorden.com üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
 • Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Etkinlik Biletleri:

Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin sektorden.com üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir.

 • Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
 • Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.
 • Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

İkinci El İç Çamaşırı Satışı:

Şirketimiz tarafından yönetilen sektorden.com üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.

İlaç Satışı

Her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.

 • 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
 • Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Siyasi İçerikli Ürünler:

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının verilmesi yasaktır.

Evcil Hayvan Satışı:

www.sektorden.com üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.

Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 • Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Promosyon Ürünler:

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler:

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, sektorden.com üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir.

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları:

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin sektorden.com üzerinde satışı yasaktır.

Diğer Yasaklı Ürünler

 • İşitme Cihazları
 • Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
 • Yasaklı yayınlar
 • Enerji İçecekleri
 • Gıda takviyesi, sporcu takviye besinler
 • Numaralı gözlük, lens satışları
 • Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
 • Sanal para satışları
 • Forex İşlemleri
 • Dinleme cihazları, böcekler
 • Her türlü uyuşturucu maddeleri
 • Elektronik sigara, elektronik nargileler
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Sahte paralar (Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç)
 • Çalıntı ürünler
 • Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
 • Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
 • Emniyet Kemeri Adaptörü
 • Mezar yeri satışları
 • Tedavüldeki paraların satışı
 • Göktaşı satışı
 • Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)

 

Anasayfa Kategoriler İlanlar Ücretsiz İlan Verenler
Popüler Kategoriler